POLÍTICA DE PRIVACITAT

PÀGINA WEB https://www.espressoblue.com

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA PROPIETÀRIA:

Espresso Blue S.L. - C.I.F. B64074628
Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona) - Espanya
Telèfon 938 223 057
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 38219, Foli 84, Full B 323.366, Inscripció 1a
Contacte: info@espressoblue.com


PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment del que estableixen els articles 13 i 14 de l'REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'això dades, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent a la nostra pàgina web www.espressoblue.com, així com l'enviament de correu/s electrònic/s a qualsevol de les nostres comptes implicarà:

PRIMER.- Que les seves dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers de la nostra empresa Espresso Blue, S.L. amb domicili en Camí de Garreta, 79 - Polígon Industrial La Valldan - 08600 Berga (Barcelona) Espanya, per la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi amb vostè, i enviar-li a través de correu electrònic informació sobre les ofertes que considerem del seu interès i informació sobre l'estat de les seves compres.

SEGON.- L'acceptació per la seva part d'aquesta política de privacitat, així com la seva autorització a Espresso Blue perquè tracti les dades personals que ens faciliti d'acord amb les finalitats indicades.

FINALITAT.- Prestar els serveis sol·licitats i la seva facturació, així com l'enviament de publicitat, si ho ha autoritzat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ.- Mentre es manté la relació contractual o l'usuari sol·liciti la seva supressió. Finalitzada la relació contractual les dades seran conservades mentre sigui necessari per a complir les obligacions legals, per tal de poder respondre davant de possibles incidències dels serveis realitzats. Un cop prescrites les responsabilitats derivades d'aquestes obligacions legals seves dades seran suprimits. Si es tracta d'enviaments publicitaris, es conservaran fins que no ens demani la seva supressió.

DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.- No es realitzen.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT- L'execució d'un contracte i, per a l'enviament d'informació comercial, el consentiment que se li demana, sense que en cap cas, la retirada de la mateixa condició de l'execució dels serveis sol·licitats.

DESTINATARIS DE CESSIONS.-Només es realitzaran cessions si hi ha una obligació legal, o als nostres col·laboradors com són les nostres empreses de transports habituals, en relació a la contractació de serveis en què Espresso Blue intervé exclusivament com a intermediari, per poder prestar-te el servei adequat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.- No es produeixen.

DRETS.- Té dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació dels quals siguin inexactes, així com a la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, també podrà sol·licitar la limitació del seu tractament, en el cas únicament es conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions, així com demanar la portabilitat de les teves dades. Per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-te al tractament dels mateixos i Espresso Blue deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El sol·licitant podrà revocar el consentiment prestat en qualsevol moment.

El sol·licitant podrà exercir els seus drets, així com retirar el consentiment mitjançant el correu electrònic a: info@espressoblue.com oa les oficines situades en Camí de Garreta, 79 - Polígon Industrial La Valldan - 08600 Berga (Barcelona) Espanya, adjuntant fotocòpia de l'DNI i indicant el dret que exercita.

El sol·licitant també podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'actualització de les seves dades personals li correspon a vostè. En qualsevol moment, tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació a el tractament, portabilitat de les dades, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment si la legitimació de l'tractament es basa en aquest paràmetre, de totes les seves dades personals . Per exercir aquesta facultat haurà de fer mitjançant petició escrita dirigida a el domicili social de Espresso Blue, S.L., a l'atenció de l'administrador de el fitxer (Protecció de Dades), o remetre un correu electrònic a la següent adreça: info@espressoblue.com

Espresso Blue no serà responsable de possibles errors en les seves dades personals, i és responsabilitat seva la veracitat d'aquests. De la mateixa manera, en supòsits d'apadrinament, si ens facilita les dades de caràcter personal d'un usuari (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de client i / o no realitzin compres a través de la nostra pàgina web) vostè és responsable de la veracitat de les dades facilitades, no tenint Espresso Blue cap responsabilitat al respecte.

Espresso Blue suposa que les dades rebudes han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que per tant són correctes i veraces.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, hem adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels nostres clients, a més d'instal·lar tots els mitjans i mesures al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.


CONTRASENYES

Facilitarem l'ús de contrasenyes personals als clients que es registrin com a tal a la nostra pàgina web https://www.espressoblue.com. Aquestes contrasenyes serviran perquè vostè com a client accedeixi als serveis prestats per mitjà del nostre web. Vostè haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint com a client, els danys o conseqüències de tot tipus que es derivin de l'incompliment de l'esmentada confidencialitat per part seva. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a la nostra pàgina web podrà ser modificada en tot moment per vostè mateix. Com a client es compromet a notificar a Espresso Blue de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la seva contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.