Avís legal

1. Condicions d'accés i ús de la web

A través de la botiga, Espresso Blue facilita als visitants i usuaris de la mateixa l'accés a una àmplia diversitat de prestacions i continguts sobre productes i serveis relacionats amb la distribució minorista de productes de consum de cafè. La botiga Espresso Blue ha estat desenvolupat en benefici de consumidors finals i empreses, clients actuals o potencials d'Espresso Blue, establerts en territori espanyol.

Les dades identificatives del responsable del web són els que figuren a continuació:

Espresso Blue S.L.
Camí de Garreta, 79
Polígon industrial Valldan
08600 Berga (Barcelona)
Espanya
NIF. B64074628

Condicions d'accés
L'accés a la web està condicionat a la prèvia lectura i acceptació pels Usuaris de les presents Condicions Generals.
Amb l'accés i utilització de la web, s'interpreta que l'usuari manifesta el seu acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat del contingut de les presents Condicions Generals en la seva versió publicada a la web en el moment de l'accés.
Si l'Usuari no estigués d'acord amb el contingut d'aquestes Condicions Generals, no podrà per tant d'accedir al web i d'operar a través de la mateixa.

L'accés al web a través l'adreça URL espressoblue.com té caràcter gratuït per als Usuaris i la seva visualització no requereix cap subscripció prèvia ni registre. No obstant això, la contractació de determinats serveis o productes sí requereix el registre de l'usuari a la web, en els termes que es descriuen més endavant, i la prèvia acceptació de les Condicions particulars que vénen a desenvolupar i complementar les presents Condicions Generals.

Com usuari, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals i per utilitzar i, si s'escau, contractar i adquirir productes a la web espressoblue.com.
L'usuari accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la web, dels seus serveis i dels continguts d'aquests serveis té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

2. Contingut del web

Espresso Blue posa a disposició de l'Usuari la web amb la informació que conté, amb el benentès que, tot i la diligència de la seva preparació, pot contenir eventualment imprecisions o errates.
L'usuari de la web espressoblue.com assumeix, coneix i accepta, pel fet mateix de visitar-lo, que les dades i informacions sobre productes o serveis, i qualsevol altres dades i informacions continguts al Portal apareixen, únicament i exclusivament, a efectes informatius, com una informació de caràcter preliminar disposada a l'atenció de l'usuari, i que en un moment donat poden contenir errors, imprecisions o no estar actualitzats.
Espresso Blue es reserva el dret a modificar, a la seva discreció i de manera unilateral, en qualsevol moment i sense previ avís, la configuració del web, els serveis i continguts que proporciona el mateix, així com el d'eliminar, limitar-los, suspendre'ls o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva.

3. Registre com a client

L'usuari podrà registrar-se com usuari de la web.
L'usuari consent expresamemte la incorporació de nous serveis a la web que Espresso Blue pugui implantar en cada moment, així com a la modificació de les característiques, preus i altres condicions dels serveis ja existents.
És obligació de l'usuari registrat comunicar a Espresso Blue dels eventuals canvis que es produeixin en les seves dades personals.
És responsabilitat de l'usuari registrat prestar la diligència deguda per impedir l'accés i / o utilització de la web per part de tercers que accedeixin o utilitzin en nom seu els codis o claus identificatives. Així mateix, l'Usuari registrat és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol codi o clau identificativa i de les conseqüències que se'n puguin derivar.
En tot cas, serà responsabilitat de l'usuari registrat l'ús adequat de la web i la custòdia dels codis d'accés o claus identificatives, i no podrà utilitzar-los amb fins o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les presents Condicions Generals.
L'Usuari podrà en tot moment donar-se de baixa de forma automàtica com Usuari de la web, sense que aquesta decisió pugui tenir caràcter retroactiu, per telèfon al número +34 902 107 261 o per correu electrònic a l'adreça info@espressoblue.com

4. Dades de caràcter personal

Espresso Blue manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus clients i es compromet a la protecció de les dades personals dels Usuaris de la web. La protecció de dades s'estén a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del web.
En aquest sentit Espresso Blue li garanteix, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en el qual s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats. A aquest efecte, Espresso Blue garanteix que ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i fitxers, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d'11 de juny, pel qual s'aproven les Mesures de seguretat aplicables a fitxers automatitzats amb dades de caràcter personal i altra normativa de desenvolupament. No obstant això, Espresso Blue podrà revelar a les autoritats públiques competents les dades de caràcter personal i qualsevol altra informació que estigui en el seu poder a través dels seus sistemes informàtics quan li sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada cas.
En compliment del que disposa la LOPD, l'usuari rebrà informació detallada sobre el tractament i usos de les seves dades de caràcter personal en el formulari de registre com Usuari que haurà de complimentar per poder operar a la web i que haurà de ser objecte de la seva acceptació expressa.

5. Manifestacions i garanties de caràcter general

Espresso Blue manifesta i garanteix que el web disposa de la tecnologia (software i hardware) necessària, a la data, per a l'accés i utilització del mateix. No obstant això, Espresso Blue no garanteix l'eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari.
L'Usuari accepta que la web ha estat creat i desenvolupat de bona fe per Espresso Blue amb informació procedent de fonts internes i externes i l'ofereix en el seu estat actual als usuaris, podent contenir imprecisions o errates. Per això, l'Usuari exonera Espresso Blue qualsevol responsabilitat en relació amb la fiabilitat, utilitat o falsa expectativa que la web pogués produir-li durant la seva navegació pel mateix.
Per la seva banda, l'Usuari garanteix que qualsevol activitats que desenvolupa per mitjà del web s'adequaran a la llei, la moral, l'ordre públic, els bons costums i en cap cas resultaran ofensives per al bon nom i imatge comercial de EspressoBlue, per a la resta d'usuaris de la web o per a tercers.
Per la seva banda, l'Usuari es compromet a no obstaculitzar el bon funcionament de la web de cap manera i, en especial, a no sobrecarregar indegudament els amples de banda o qualsevol altre element tècnic susceptible de dany, a no transmetre a la web o a través d'aquesta, cap element susceptible de contenir un virus informàtic o un altre element susceptible de danyar, interceptar o interferir totalment o parcialment la web.

6. Limitació de responsabilitat de caràcter general

Espresso Blue no efectua manifestacions ni ofereix garanties de cap classe, ja siguin explícites o implícites, quant al funcionament del web o a la informació, contingut, software, materials, o productes inclosos en el mateix en la mesura que ho permeti la legislació aplicable . Així mateix, Espresso Blue queda exonerada de prestar qualssevol garanties, ja siguin explícites o implícites, incloses, entre altres, les garanties implícites d'idoneïtat per a una finalitat determinada. Espresso Blue no serà responsable dels danys o perjudicis de qualsevol índole que puguin derivar de l'ús d'aquesta web, inclosos, entre altres, els danys directes i indirectes.
Espresso Blue no es fa responsable dels danys o perjudicis directes o indirectes que poguessin derivar-se de la interrupció del servei per part de la web així com de la seva continuïtat. Així mateix, Espresso Blue no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que poguessin produir-se per la utilització, per part de la web, d'un navegador d'una versió no actualitzada o insegura, així com per l'activació dels dispositius de conservació de claus o codis d'identificació de l'Usuari registrat al navegador o dels danys, errors o inexactituds que poguessin derivar del mal funcionament.
L'Usuari respondrà pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que Espresso Blue pugui patir com a conseqüència, directa o indirecta, de l'incompliment per part de l'Usuari de les Condicions Generals i en particular de les Condicions Generals de Compra.

7. Vincles o enllaços hipertextuals amb la web

Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (d'ara endavant, link) al web s'hauran de comprometre referent a les regles d'Espresso Blue sobre enllaços a la Xarxa.

Aquestes regles consisteixen en:

  • No establir enllaços a pàgines o subpàgines diferents de la pàgina inicial d'Espresso Blue.
  • No realitzar al costat del link manifestacions falses, inexactes, incorrectes, que puguin induir a error o que siguin contràries a la llei, la moral o els bons costums;
  • No establir links amb pàgines que continguin continguts, manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme o atemptatòria contra els drets humans i en general puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom comercial o la imatge d'EspressoBlue o de seus clients.

La inclusió de vincles o enllaços amb altres llocs web no implica que Espresso Blue promocioni, avali, garanteixi o recomani els continguts dels esmentats portals o llocs web. Per la seva banda, la web pot contenir vincles o enllaços amb altres portals o llocs web no gestionats per Espresso Blue. Espresso Blue no exerceix cap control sobre aquests portals o llocs web, ni és responsable del seu contingut. Els enllaços que inclou la web són oferts, únicament a manera de referències informatives, sense cap tipus de valoració sobre els continguts, propietaris, serveis o productes oferts des dels mateixos.

Així mateix, totes les ofertes, vendes de productes i prestacions de serveis subministrats per tercers als quals s'accedeixi a través d'alguna de les adreces d'Internet d'Espresso Blue o d'una adreça d'Internet compartida amb un altre proveïdor, estan subjectes a la normativa general aplicable als usuaris en les presents Condicions Generals d'Accés i Ús.

En tot cas, Espresso Blue s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.

8. Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts de la web (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software) són propietat d'Espresso Blue, o dels seus proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual i industrial. La compilació (entenent com a tal la recopilació, disseny, ordenació i muntatge) de tot el contingut de la web és propietat exclusiva d'Espresso Blue i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Tot el software utilitzat en l'ús i desenvolupament de la web és propietat de Espresso Blue o dels seus proveïdors de programari i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logotips d'Espresso Blue que apareixen al web són titularitat d'Espresso Blue i estan degudament registrats o en procés de registre. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest document oa la web poden ser marques registrades dels seus respectius i legítims propietaris. Tots els textos, dibuixos gràfics, vídeos o suports d'àudio són propietat d'Espresso Blue, o dels seus proveïdors de continguts, no podent ser.
La posada a disposició i ús de les bases de dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i software propietat d'Espresso Blue o dels seus proveïdors que figuren a la web no implica, en cap cas, la cessió de seva titularitat o la concessió d'un dret d'ús en favor d'ell.
Cap reproducció de qualsevol part del lloc web pot ser venuda o distribuïda amb fins de lucre comercial ni s'ha de modificar o incorporada en qualsevol altre treball, publicació o lloc web. Es troba prohibit qualsevol ús o mal ús de les marques registrades, dissenys, personatges, caràcters, dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari, continguts en aquest lloc web. Vostè està avisat que Espresso Blue farà complir estrictament els seus drets d'autor, de propietat industrial i intel·lectual segons el màxim abast de la llei.

9. Manteniment de la botiga

Espresso Blue s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada del web. Tanmateix, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment serà lliurement elegida i realitzada per Espresso Blue. Espresso Blue es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per l'accés o utilització de la web.

10. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula de les presents Condicions Generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o part d'aquesta que resulti nul·la o ineficaç subsistint en tota la resta, la resta de Condicions Generals i la disposició o la part d'aquesta que resulti afectada per no posar-les, llevat que, per resultar essencial a les presents Condicions Generals, hagués d'afectar-les de forma integral.

11. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals, tant el Client com Espresso Blue, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Berga. Espresso Blue està a disposició de tots els usuaris per millorar els continguts i serveis de la web. Si té algun suggeriment o proposta, no dubti en contactar per telèfon al +34 902 107 261 o per correu electrònic a l'adreça info@espressoblue.com

12. Política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal de Espresso Blue

La protecció de les seves dades personals és una de les preocupacions de Espresso Blue en la seva relació amb clients i tercers. Als efectes de preservar i garantir en tot moment la seva intimitat, i en estricte compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal ("LOPD"), Espresso Blue l'informa que, amb el compliment del formulari de registre i la seva acceptació mitjançant el clic del botó "Continuar", les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers propietat de Espresso Blue, que, als efectes legals oportuns, s'identifica com a responsable dels mateixos. L'usuari haurà de completar íntegrament el formulari de registre. En cas contrari, Espresso Blue no podrà prestar-li els serveis que s'ofereixen a la web. L'Usuari declara que tota la informació que subministra per l'accés a aquesta web i en el curs de la utilització de la mateixa, és vertadera, completa i precisa, i es compromet a mantenir-la actualitzada.

Espresso Blue l'informa que la recollida de les seves dades de caràcter personal es produeix amb els següents fins:

  • El de poder-li prestar els serveis als que tindrà accés a través de la nostra web, una descripció dels quals es troba en les condicions generals d'accés i ús d'aquest que tot usuari ha de visualitzar;
  • Comercials i publicitaris, tant de productes Espresso Blue com d'empreses del seu grup empresarial i de tercers, respecte de productes, serveis, ofertes, promocions i altres activitats publicitàries;
  • Realitzar enquestes, estadístiques i anàlisis de tendències de mercat;
  • Elaborar perfils d'Usuari per tal de personalitzar i millorar els nostres serveis.

A efectes d'això últim, Espresso Blue l'informa, així mateix, que el nostre servidor enviarà al seu ordinador un fitxer (cookie), que, donant-nos informació sobre les pàgines que vostè visiti a través del web, ens permetrà conèixer els seus hàbits de navegació com a usuari i personalitzar d'aquesta manera en el seu interès la informació que a través del nostre portal vostè rebi en el futur. En qualsevol cas, teniu la possibilitat de configurar el seu ordinador de manera que es rebutgi la instal · lació al mateix d'aquestes cookies.

L'usuari podrà exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, en els termes establerts a la LOPD, sent el responsable del fitxer que els tracta la pròpia Espresso Blue, el domicili està fixat al Camí de Garreta 79, Polígon Industrial Valldan, 08600 Berga, (Barcelona).
Per a la seva comoditat, podrà exercir els drets abans esmentats també per correu electrònic a l'adreça info@espressoblue.com
En compliment del que disposa la LOPD, l'Usuari autoritza expressament Espresso Blue perquè comuniqui les seves dades personals a les restants companyies pertanyents al seu mateix Grup empresarial ia totes aquelles entitats i proveïdors amb què Espresso Blue abast acords comercials, amb la finalitat que aquests els utilitzin exclusivament per al compliment dels serveis i fins comercials contractats.
L'usuari presta igualment el seu consentiment exprés perquè puguem comunicar les seves dades als destinataris i en els termes i condicions anteriorment exposats, amb destinació a qualsevol país del món, encara que no ofereix un nivell de protecció equiparable al de la LOPD. Aquesta autorització és revocable en qualsevol moment sense efectes retroactius.

Finalment, Espresso Blue informa als Usuaris que en el cas que aquests facilitin dades de caràcter personal de terceres persones, Espresso Blue, en compliment del que disposa l'article 5.4. LOPD, informarà aquests tercers, dins dels tres mesos següents al moment de registrar les dades, del contingut de les dades facilitades, de la procedència dels mateixos, de l'existència i finalitat del fitxer on es contenen les seves dades, de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com de les dades identificatives d'Espresso Blue.