Avís legal

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), us oferim la següent informació:

PÀGINA WEB https://www.espressoblue.com

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA PROPIETÀRIA:

Espresso Blue S.L.- C.I.F. B64074628
Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona) - Espanya
Telèfon 938.223.057
Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 38219, Foli 84, Full B 323.366, Inscripció 1ª
Contacte: info@espressoblue.com


AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

L'accés, navegació i utilització del lloc web https://www.espressoblue.com (en endavant, el "Lloc Web") implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d'Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat.

El seu acatament i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web. Si. No està d'acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi el lloc web.


1. IDENTIFICACIÓ

Nom: Espresso Blue S.L. - C.I.F. B64074628
Domicili Social: Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona) - Espanya
Contacte correu electrònic: info@espressoblue.com
Registre Públic: Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona: Tom 38219, Foli 84, Full B 323.366, Inscripció 1ª


2. OBJECTE

Les presents Condicions d'Ús regulen l'accés, navegació i utilització de el present lloc web, sense perjudici Espresso Blue es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut de la mateixa, així com les condicions requerides per al seu accés i / o utilització. L'accés i utilització dels continguts del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l'acceptació dels mateixos.

No obstant això, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar les presents Condicions d'Ús.

Espresso Blue es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d'ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

De la mateixa manera, informem als usuaris sobre quins són els seus drets i les seves obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc Web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l'ús de l'servei.

A l'efecte de la interpretació de les presents Condicions d'Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d'Ús i la Política de Privacitat exposades en el Lloc Web, bastant per a això que el visiti.


3. ACCÉS I REGISTRE

a. L'accés als continguts del Lloc Web és completament gratuït, sense perjudici que poden existir apartats o serveis particulars que requereixin per al seu ús i gaudir l'abonament d'alguna quantitat econòmica, de la qual cosa en tot cas s'informarà degudament a l'usuari, i que aquest haurà d'acceptar expressament per poder gaudir-los.

b. Queda prohibit l'accés al Lloc Web per part de menors d'edat. No obstant, en cas d'accés a la Web i registre per part d'un menor, es presumeix que l'accés s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, sense perjudici que Espresso Blue es reserva el dret de realitzar totes les verificacions consideri oportunes.

c. En cap Espresso Blue es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, de manera que cada un d'aquests serà únic responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que poguessin derivar-se de la manca de qualitat de les dades.


3.1. REQUISITS PER REGISTRAR COM A USUARI

a. És requisit imprescindible per poder registrar-se com usuari ser major de divuit (18) anys i proporcionar totes les dades requerides i catalogats com a obligatoris, orientats per a la tramitació de la comanda, com ara correu electrònic, domicili i adreça completa de l'comprador, número de telèfon de contacte i mitjans de pagament. De la mateixa manera, l'usuari registrat assumeix que el compte d'usuari és personal i intransferible, podent registrar-se al lloc web tant persones físiques com a persones jurídiques, ja siguin societats mercantils o un altre tipus d'entitats.

b. La contrasenya, serà personal i intransferible, ha de ser generada per l'usuari d'acord a les regles de robustesa i complexitat que s'estableixin en cada moment per Espresso Blue. La contrasenya creada per l'usuari tindrà una validesa temporal il·limitada.

c. Si l'usuari selecciona una contrasenya que no compleixi amb els requisits mínims d'acord amb la política de contrasenyes aprovada i vigent en Espresso Blue, l'usuari serà avisat d'aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per a una efectiva validesa a l'alta de l'interessat en el registre d'usuaris de Espresso Blue. No obstant això, Espresso Blue disposa de funcionalitats necessàries perquè l'usuari, notificant-ho prèviament, pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constati que s'hagi produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

d. És obligació de l'usuari notificar de forma immediata a Espresso Blue sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i / o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l'accés no autoritzat als mateixos, per tal de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquests fets, Espresso Blue queda eximit de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

e. L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la seva contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a Espresso Blue. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i / o contrasenya que hagin seleccionat com a usuaris registrats d'Espresso Blue, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.


3.2. BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

L'usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar la seva baixa del Lloc Web, bastant per a això sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita a bajas@espressoblue.com, indicant el seu nom d'usuari i el servei concret de què desitgi donar-se de baixa.

En qualsevol cas, un cop efectuada la baixa, l'usuari podrà sol·licitar un nou registre, i això no afecta la facultat de Espresso Blue de no admetre aquest registre en els casos concrets especificats en la clàusula anomenada "Regles d'Ús del Lloc Web" o en cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que es trobi per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'usuari i / o perjudici a Espresso Blue, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.


4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Espresso Blue és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial de webs https://www.espressoblue.com, així com de tots els continguts oferts en el mateix, sense caràcter limitador, incloent la pròpia plataforma, bases de dades, textos, fotografies o il·lustracions, logotips, marques, grafismes, dissenys, àudio, vídeo, programari, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d'aquest. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, disseny i muntatge, així com els continguts anteriors) de tot el Portal és propietat exclusiva d'Espresso Blue i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l'usuari o la utilització, adquisició i / o contractació de productes o serveis oferts a través del mateix implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de aquests drets per part d'Espresso Blue. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i / o serveis del Lloc Web dins d'un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions de el servei d'acord amb les presents Condicions d'Ús.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l'Espresso Blue o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de Espresso Blue o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l'accés, navegació o utilització del Lloc Web i / o dels seus continguts confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i / o serveis del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en el Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit d'Espresso Blue com a titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de drets d'autor o altres crèdits identifiquin als titulars de drets dels continguts que l'usuari trobi en el lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts en el Lloc Web.

Cap reproducció d'arreu de la pàgina web pot ser venuda o distribuïda amb fins de lucre comercial ni s'ha de modificar o incorporada en qualsevol altre treball, publicació o lloc web. Es troba prohibit qualsevol ús o mal ús de les marques registrades, dissenys, personatges, caràcters, dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari, continguts en aquest lloc web. Vostè està avisat que Espresso Blue farà complir estrictament els seus drets d'autor, de propietat industrial i intel·lectual segons el màxim abast de la llei.

En el cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a Espresso Blue a través de qualsevol dels canals habilitats a l'efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual , industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a Espresso Blue per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i / o industrial, haurà de notificar immediatament a Espresso Blue a través de l'adreça de correu electrònic info@espressoblue.com perquè aquest pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en el cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat d'Espresso Blue vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i / o industrial, així com qualssevol altres drets, haurà de remetre una comunicació a info@espressoblue.com.


5. ENLLAÇOS

5.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners o continguts encastats, Espresso Blue informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint Espresso Blue ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i / o controlar i / o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les que es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, Espresso Blue no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés , dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i / o l'ordre públic, hauran de comunicar immediatament a Espresso Blue a l'efecte de que es procedeixi a desactivar l'enllaç d'accés a les mateixes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Espresso Blue i el responsable d'aquesta pàgina web aliena.


5.2. ENLLAÇOS AL CANAL D'ESPRESSO BLUE EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

Espresso Blue posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc web que Espresso Blue manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i / o gestionats per tercers (p.ex. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google +, etc.). La inclusió d'aquests enllaços al lloc web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre Espresso Blue i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i aprovació per part d'Espresso Blue dels seus continguts i / o serveis, sent el seu titular , fabricante o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

En cap cas Espresso Blue comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s'incorpori en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta en les presents condicions d'ús, així com en la Política de Privacitat del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint Espresso Blue en aquest procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l'usuari (login / contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes a el Lloc Web i fora de control d'Espresso Blue. A l'accedir a aquestes xarxes externes, l'usuari ingressa en un entorn no controlat, de manera que Espresso Blue no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atès que Espresso Blue no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que Espresso Blue no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut , productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos. Per tal motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.


5.3. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ AL LLOC WEB

Espresso Blue no autoritza l'establiment d'un enllaç a el Lloc Web des d'aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades. Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (link) al web hauran d'assegurar i comprometre a l'respecte de les regles d'Espresso Blue sobre enllaços a la Xarxa.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web que dirigeixin a el Lloc Web, sempre que compleixin amb les regles següents:

a) l'enllaç no pot reproduir el contingut del Lloc Web o parts d'ell mateix de cap manera;

b) no està permès crear un navegador ni border environment sobre les seccions del Lloc Web, ni de cap altra manera es pot modificar el Lloc Web;

c) no està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el lloc web i / o, en particular, declarar o donar a entendre que Espresso Blue ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o posats a disposició en la pàgina web en la qual s'estableix l'enllaç;

d) la pàgina web en la qual s'estableixi l'enllaç a el Lloc Web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats i a l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i / o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

Espresso Blue no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació a el Lloc Web. Espresso Blue no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació a el Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i / o qualsevol dels seus continguts, en general.

Així mateix, totes les ofertes, vendes de productes i prestacions de serveis subministrats per tercers als quals accedeixi a través d'alguna de les adreces d'Internet d'Espresso Blue o d'una adreça d'Internet compartida amb un altre proveïdor, estan subjectes a la normativa general aplicable als Usuaris en les presents Condicions Generals d'Accés i Ús. en tot cas, Espresso Blue s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats per aquests tercers enfront de qualssevol reclamacions de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb els mateixos.


6. REGLES D'ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

a) Fer servir el lloc web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o a l'ordinador d'un tercer;

b) Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

c) Fer servir el lloc web per recollir dades de caràcter personal d'altres usuaris;

d) Fer servir el Lloc Web de forma il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic;

e) Inscriure través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge;

f) Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats a al lloc web, a cap servidor d'Espresso Blue, ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

g) Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;

h) Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del Lloc Web o en els sistemes o xarxes d'Espresso Blue, així com en els sistemes i xarxes connectats a el Lloc Web; o

i) Impedir el normal desenvolupament d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualssevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament d'aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i / o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i / o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents Condicions d'Ús.

L'incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l'usuari podrà portar aparellada l'adopció per Espresso Blue de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

En el cas que el lloc web compti amb àrees a través de les quals els usuaris poden participar, publicar continguts propis i / o compartir continguts, propis o publicats per Espresso Blue. Aquestes àrees poden ser pròpies d' Espresso Blue i per tant dependents i controlades per aquesta, o alienes a Espresso Blue, tractant-se de xarxes socials independents i alienes a la nostra organització, respecte de les que no podem responsabilitzar-nos, ni del lcorrecte funcionament, ni de les condicions i polítiques disposades pels seus responsables, sent el propi usuari qui haurà de consentir i assumir en tot moment el tractament que es realitzi de la informació publicada en aquestes plataformes.

En tot cas, l'informem que quan l'usuari participi en qualsevol d'aquestes zones, la resta d'usuaris del Lloc Web podrà accedir i utilitzar tots els continguts publicats per l'usuari. Espresso Blue no pot controlar quin ús faran altres persones d'aquests continguts i, per tant, Espresso Blue no es fa responsable d'això. Espresso Blue li recomana que no publiqui dades de caràcter personal o materials protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial o qualsevol altre dret.

Per tal de que el lloc web sigui un entorn segur, i per protegir els nostres usuaris, queda terminantment prohibit publicar continguts:

a.1. Que puguin ser considerats com una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat;

b.2. Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut l'oportú consentiment dels seus titulars;

c.3. Que vulnerin el secret de les comunicacions o que suposin una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;

d.4. Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol forma contrària a la moral o als l'ordre públic;

e.5. Que continguin "spam" i / o enllaços a llocs sense relació amb l'espai corresponent;

f.6. Que incloguin publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

L'usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi com a conseqüència d'això. Tot i que no es produís cap reclamació d'un tercer, Espresso Blue es reserva la possibilitat d'impedir l'accés a la Web o de la possibilitat de participar en els espais habilitats en el mateix als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

Espresso Blue no controla el contingut publicat pels usuaris en el Lloc Web i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. No obstant això, Espresso Blue es reserva la possibilitat de supervisar i / o moderar qualsevol contingut publicat pels usuaris i, en cas que aquest vulneri les presents Condicions d'Ús o la Política de Privacitat d'Espresso Blue, tindrà la facultat d'editar-lo o eliminar-lo . Així mateix, si vostè troba alguna informació o contingut en el Lloc web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades en el Lloc Web, preguem que ho posi en coneixement immediat d'Espresso Blue través dels diferents mitjans disposats per a això.


7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Espresso Blue no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i / o dels serveis del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.

En conseqüència, Espresso Blue no garanteix ni es fa responsable de:

i. la continuïtat dels continguts del Lloc Web;

ii. l'absència d'errors en aquests continguts;

iii. l'absència de virus i / o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra;

iv. la invulnerabilitat del Lloc Web i / o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'adoptin en el mateix;

v. la falta d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web;

vi .els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Espresso Blue estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Espresso Blue declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir a l'mínim els errors de sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats en el Lloc Web.

Espresso Blue no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web. Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar immediatament a Espresso Blue perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

Espresso Blue no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a les que es enllaç des del Lloc Web. Espresso Blue no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les esmentades informacions.


8. MANTENIMENT / SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

Espresso Blue s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada a la web. Això no obstant, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment serà lliurement escollida i realitzada per Espresso Blue.

Espresso Blue es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l'accés o utilització en el web.

Espresso Blue es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i / o descàrrega de l'contingut i / o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense prèvia notificació , als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d'ús, sense que hi hagi la possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.


9. GENERALS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les presents Condicions d'Ús. Així mateix, Espresso Blue podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, total o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d'ús o mitjançant qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

La vigència temporal de les presents Condicions d'Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades total o parcialment, moment en el qual passaran a tenir vigència les noves condicions d'ús actualitzades.

Amb independència del que disposen les condicions particulars que, si s'escau s'estableixin, Espresso Blue podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als contenidos del Lloc Web, sense possibilitat per part de l'usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment en les presents Condicions d'Ús.

Així mateix, si l'usuari incompleix les presents Condicions d'Ús, Espresso Blue podrà suspendre o cancel·lar el seu perfil automàticament i sense previ avís, i en cap cas tal suspensió o cancel·lació donaria a l'usuari dret a cap indemnització. A aquests efectes, Espresso Blue informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent, o si teniu sospita de la comissió d'algun delicte.

La contractació de qualsevol producte i / o servei de pagament ofert per Espresso Blue quedarà regulada per les condicions generals i / o particulars de cada servei específic disposades a l'efecte.

En el cas d'existir discrepància entre l'establert en les presents Condicions d'Ús i les condicions particulars de cada servei específic del Lloc Web, prevaldrà el disposat en aquestes últimes.

Atès que qualsevol disposició d'aquestes Condicions d'Ús fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les presents Condicions d'Ús.

El no exercici o execució per part de Espresso Blue de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions d'Ús no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.


10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Sempre que la normativa vigent a l'efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web serà d'aplicació la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetrem als jutjats i Tribunals de Barcelona (excepte submissió a diferent fur per imperatiu legal en contra), així com, si és el cas, als tribunals arbitrals de consum o semblants als que ens trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, pot dirigir-se per correu a l'adreça electrònica o física indicada en l'apartat "Identificació", comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.


Darrera actualització: 1 d'octubre de 2020