OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

Aquestes condicions generals d'accés i ús regulen l'accés i l'ús del lloc web https://www.espressoblue.com, així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts, que inclouen, a títol enunciatiu però no limitatiu, imatges, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.

Qualsevol persona que accedeixi i/o utilitzi el portal d'Espresso Blue tindrà la condició d'usuari, qui accepta, des d'aquest accés i/o ús, aquestes condicions generals d'accés i ús, les quals seran aplicables independentment de les condicions generals de venda que si escau resultin de compliment obligat. En conseqüència, com a usuari heu de llegir atentament aquestes condicions generals d'accés i ús.

ACCÉS I ÚS DE LA PÀGINA

La pàgina web Espresso Blue proporciona l'accés a continguts a Internet que pertanyen a Espresso Blue o als seus proveïdors, continguts als quals l'usuari pot tenir accés de forma lliure. L'usuari assumeix la responsabilitat d'ús del portal i es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Espresso Blue ofereix a través de la seva pàgina web ia no fer-los servir per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i al ordre públic; provocar danys als sistemes físics, telemàtics i informàtics d'Espresso Blue, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

A més d'aquest accés lliure, per a alguns serveis prestats per Espresso Blue a través de la seva pàgina web caldrà que l'usuari es registri, proporcionant una sèrie de dades personals necessàries per poder tenir accés als serveis esmentats. En aquests casos, són aplicables les disposicions recollides a l'apartat “Política de Privadesa”.

Els continguts de la pàgina web Espresso Blue estan adreçats a usuaris finals. L'ús comercial no autoritzat dels mateixos està prohibit.

Espresso Blue per si o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web www.espressoblue.com , així com dels continguts de la mateixa.

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial, així com les marques i logotips la titularitat dels quals correspongui a Espresso Blue. Podrà visualitzar els elements de la pàgina web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició o qualsevol altra forma dexplotació, així com la seva modificació o alteració. L'Usuari haurà d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web d'Espresso Blue.

En cap cas s'entendrà que l'accés i l'ús de la pàgina per part de l'usuari implica la renúncia, la transmissió, la llicència o la cessió total ni parcial d'aquests drets per part d'Espresso Blue.

Espresso Blue podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar la navegació de l'usuari per la seva pàgina web https://www.espressoblue.com tot allò relatiu al seu ús s'estarà al que disposa la secció “Política de Privadesa”.

MODIFICACIONS A LA PÀGINA WEB

Espresso Blue es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina web d'Espresso Blue podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d'aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la seva pàgina web.

GENERALITATS

Espresso Blue perseguirà l'incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda de la seva pàgina web Espresso Blue, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Espresso Blue es reserva el dret a denegar o retirar l'accés a la seva pàgina web Espresso Blue i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals d'accés i ús .

En cas que hi hagi discrepàncies entre el que estableixen aquestes condicions generals d'accés i ús i les condicions generals de contractació, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

Els encapçalaments de les diferents clàusules només són informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació d'aquestes condicions d'accés i ús.

En el cas que qualsevol disposició d'aquestes condicions generals d'accés i ús fos considerada nul·la o inaplicable, totalment o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà la resta de disposicions de les mateixes ni a les condicions generals de contractació.

El no exercici o execució per part d'Espresso Blue de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes condicions generals no constituirà una renúncia, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

ENLLAÇOS

En el cas que a la pàgina web d'Espresso Blue es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, Espresso Blue no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas Espresso Blue assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests. hipervincles o altres llocs dInternet.

Igualment, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació d'Espresso Blue amb les entitats connectades.

MODIFICACIÓ I DURADA DE LES PRESENTS CONDICIONS

Espresso Blue podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí.

Aquestes condicions generals estaran vigents mentre duri la seva exposició i no siguin modificades totalment o parcialment, moment a partir del qual tindran vigència les condicions generals modificades.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La relació entre Espresso Blue i lusuari es regirà per la normativa espanyola vigent.

AVÍS LEGAL

En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t'oferim la informació següent:

PÀGINA WEB https://www.espressoblue.com

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA PROPIETÀRIA:
Espresso Blue SL - CIF B64074628
Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona)- Espanya
Telèfon 938 223 057
Contacte: [email protected]
Ins Barcelona: Tom 38219, Foli 84, Full B 323366, Inscripció 1a