PÀGINA WEB https://www.espressoblue.com

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA PROPIETÀRIA:

Espresso Blue SL - CIF B64074628
Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona)- Espanya
Telèfon 938 223 057
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 38219, Foli 84, Fulla B13
Contacte: [email protected]

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En compliment del que estableixen els articles 13 i 14 del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, us informem que l'emplenament de qualsevol formulari existent a la nostra pàgina web www.espressoblue.com, així com l'enviament de correu/s electrònic/sa qualsevol dels nostres comptes implicarà:

PRIMER.- Que les vostres dades personals seran tractades amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers de la nostra empresa Espresso Blue, SL amb domicili a Camí de Garreta, 79 – Polígon Industrial La Valldan – 08600 Berga (Barcelona) Espanya, per a la seva gestió i donar resposta als mateixos, així com per a la gestió comercial que ens vinculi amb vostè, i enviar-li a través de correu electrònic informació sobre les ofertes que considerem del seu interès i informació sobre l'estat de les seves compres.

SEGON.- L'acceptació per part seva d'aquesta política de privadesa, així com la seva autorització a Espresso Blue perquè tracti les dades personals que ens faciliti d'acord amb els fins indicats.

FINALITAT.- Prestar els serveis sol·licitats i la facturació, així com l'enviament de publicitat, si ho ha autoritzat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ.- Mentre es manté la relació contractual o l'usuari sol·licite la supressió. Finalitzada la relació contractual les dades seran conservades mentre sigui necessari per donar compliment a les obligacions legals, a fi de poder respondre davant de possibles incidències dels serveis realitzats. Una vegada prescrites les responsabilitats derivades de les obligacions legals esmentades les seves dades seran suprimides. Si es tracta d'enviaments publicitaris, es conservaran fins que no ens sol·liciteu la supressió.

DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS.- No es realitzen.

BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT.- L'execució d'un contracte i, per a l'enviament d'informació comercial, el consentiment que se us sol·licita, sense que en cap cas, la retirada d'aquest contracte condicioni l'execució dels serveis sol·licitats.

DESTINATARIS DE CESSIONS.- Només es realitzaran cessions si existeix una obligació legal, o als nostres col·laboradors com són les nostres empreses de transports habituals, en relació a la contractació de serveis en què Espresso Blue intervé exclusivament com a intermediari, per poder prestar-te el servei adequat.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS.- No es produeixen.

DRETS.- Té dret a accedir a les seves dades personals, a sol·licitar la rectificació de les que siguin inexactes, així com a la seva supressió quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits. En determinades circumstàncies, també podrà sol·licitar la limitació del seu tractament, cas en què únicament es conservarà per a l'exercici o la defensa de reclamacions, així com demanar la portabilitat de les teves dades. Per motius relacionats amb la seva situació particular, et podrà oposar al tractament i Espresso Blue deixarà de tractar-los, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

El sol·licitant pot revocar el consentiment prestat en qualsevol moment.

El sol·licitant podrà exercir els seus drets, així com retirar el consentiment a través del correu electrònic a: [email protected] oa les oficines situades a Camí de Garreta, 79 – Polígon Industrial La Valldan – 08600 Berga (Barcelona) Espanya, adjuntant fotocòpia del DNI i indicant el dret que exercita.

El sol·licitant també podrà presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

L'actualització de les vostres dades personals us correspon. En qualsevol moment, tindreu el dret d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació al tractament, portabilitat de les dades, així com a retirar el consentiment en qualsevol moment si la legitimació del tractament es basa en aquest paràmetre, de totes les vostres dades personals . Per exercitar aquesta facultat ho heu de fer mitjançant petició escrita adreçada al domicili social d'Espresso Blue, SL, a l'atenció de l'administrador del fitxer (Protecció de Dades), o remetre un correu electrònic a la següent adreça: [email protected]

Espresso Blue no serà responsable de possibles errors en les vostres dades personals, sent responsabilitat seva la veracitat dels mateixos. De la mateixa manera, en supòsits d'apadrinament, si ens facilita les dades de caràcter personal d'un usuari (és a dir, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de client i/o no facin compres a través de la nostra pàgina web) vostè serà responsable de la veracitat de les dades facilitades, no tenint Espresso Blue cap responsabilitat al respecte.

Espresso Blue suposa que les dades rebudes han estat introduïdes pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que per tant són correctes i veraces.

Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, hem adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels nostres clients, a més d'instal·lar tots els mitjans i mesures al nostre abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

CONTRASENYES

Facilitarem l'ús de contrasenyes personals als clients que es registrin com a tal a la nostra pàgina web https://www.espressoblue.com. Aquestes contrasenyes serviran perquè vostè com a client accedeixi als serveis prestats per mitjà de la nostra web. Vostè haurà de mantenir sota la seva exclusiva responsabilitat les contrasenyes en la més estricta i absoluta confidencialitat, assumint com a client, els danys o conseqüències de tota mena que es derivin de l'incompliment de l'esmentada confidencialitat per part seva. Per raons de seguretat, la contrasenya d'accés telemàtic als serveis vinculats a la nostra pàgina web podrà ser modificada en tot moment per vosaltres mateixos. Com a client es compromet a notificar a Espresso Blue de forma immediata qualsevol ús no autoritzat de la contrasenya, així com l'accés per tercers no autoritzats a la mateixa.