En virtut del que estableix la Llei 34/2002 de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t'oferim la informació següent:

PÀGINA WEB https://www.espressoblue.com

DADES IDENTIFICATIVES DE L'EMPRESA PROPIETÀRIA:

Espresso Blue SL- CIF B64074628
Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona) - Espanya
Telèfon 938 223 057
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Tom 38219, Foli 84, Fulla B13
Contacte: [email protected]

AVÍS LEGAL I CONDICIONS D'ÚS

L'accés, navegació i utilització del lloc web https://www.espressoblue.com (d'ara endavant, el Lloc Web) implica l'acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents Condicions d'Ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte subscrit per escrit i signat.

El seu acatament i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si no esteu d'acord amb els termes exposats, no accediu, navegueu o utilitzeu el Lloc Web.

1. IDENTIFICACIÓ

Nom: Espresso Blue SL - CIF B64074628
Domicili Social: Camí de Garreta, 79 - Pol. Ind. La Valldan - 08600 Berga (Barcelona)- Espanya
Contacte correu electrònic: [email protected]
Registre Públic: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona : Tom 38219, Foli 84, Full B 323366, Inscripció 1a

2. OBJECTE

Aquestes Condicions d'Ús regulen l'accés, la navegació i la utilització d'aquest Lloc Web, sens perjudici que l'Espresso Blue es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del mateix, així com les condicions requerides per accedir-hi i/o utilització. L'accés i la utilització dels continguts del Lloc Web després de l'entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen acceptar-los.

Això no obstant, l'accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis es pot trobar sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar aquestes Condicions d'Ús.

Espresso Blue es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera com apareixen aquestes Condicions d'Ús oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

De la mateixa manera, informem els usuaris sobre quins són els seus drets i obligacions en relació amb els continguts exposats a través del Lloc Web, logotips i marques utilitzades, així com les responsabilitats que poden derivar-se de l'ús del servei.

Als efectes de la interpretació de les presents Condicions d'Ús, entenem que una persona passa a ser usuària en el moment en què aquesta accepta les Condicions d'Ús i la Política de Privadesa exposades al Lloc Web, bastant per això que el visiti.

3. ACCÉS I REGISTRE

a. L'accés als continguts del Lloc Web és completament gratuït, sens perjudici que hi pugui haver apartats o serveis particulars que requereixin per al seu ús i gaudiu de l'abonament d'alguna quantitat econòmica, de la qual cosa en tot cas s'informarà degudament a l'usuari, i que aquest haurà d'acceptar expressament per poder-ne gaudir.

b. Queda prohibit l'accés al lloc web per part de menors d'edat. Això no obstant, en cas d'accés al Lloc Web i registre per part d'un menor, es presumeix que l'accés s'ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels pares, tutors o representants legals, sense perjudici que Espresso Blue es reserva el dret de realitzar totes les verificacions que consideri oportunes.

c. En cap concepte Espresso Blue es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris, per la qual cosa cadascun d'aquests serà únic responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que poguessin derivar-se de la manca de qualitat de les dades.

3.1. REQUISITS PER REGISTRAR-SE COM A USUARI

a. És requisit imprescindible per poder registrar-se com a usuari ser major de divuit (18) anys i proporcionar totes les dades requerides i catalogades com a obligatòries, orientades per a la tramitació de la comanda, com ara correu electrònic, domicili i adreça completa del comprador, número de telèfon de contacte i mitjans de pagament. De la mateixa manera, l'usuari registrat assumeix que el compte d'usuari és personal i intransferible, i es poden registrar al Lloc Web tant persones físiques com persones jurídiques, ja siguin societats mercantils o altres entitats.

b. La contrasenya, serà personal i intransferible, l'usuari haurà de generar d'acord amb les regles de robustesa i complexitat que s'estableixin a cada moment per Espresso Blue. La contrasenya creada per l'usuari tindrà una validesa temporal il·limitada.

c. Si l'usuari selecciona una contrasenya que no compleixi els requisits mínims d'acord amb la política de contrasenyes aprovada i vigent a Espresso Blue, l'usuari serà avisat d'aquest incompliment i dels condicionaments que han de reunir aquesta contrasenya per a una validesa efectiva a l'alta de l'interessat al registre d'usuaris d'Espresso Blue. No obstant això, Espresso Blue disposa de funcionalitats necessàries perquè l'usuari, notificant-ho prèviament, pugui canviar la contrasenya quan ho consideri oportú, per exemple, perquè sospiti o constati que s'hagi produït la fallida de la confidencialitat de la contrasenya.

d. És obligació de l'usuari notificar de forma immediata a Espresso Blue sobre qualsevol fet que permeti l'ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, la pèrdua, o l'accés no autoritzat a aquests, a fi de procedir a cancel·lació immediata. Mentre no es comuniquin aquests fets, Espresso Blue quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar de l'ús indegut dels identificadors o les contrasenyes per tercers no autoritzats.

e. L'usuari es compromet a fer un ús diligent de la contrasenya i mantenir-la en secret, no transmetent-la a cap tercer i tampoc a Espresso Blue. En conseqüència, els usuaris són responsables de l'adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors i/o contrasenyes que hagin seleccionat com a usuaris registrats d'Espresso Blue, i es comprometen a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni permetre'n accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l'usuari la utilització il·lícita del Lloc Web per qualsevol tercer il·legítim, que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d'una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l'Usuari.

3.2. BAIXA COM A USUARI REGISTRAT

L'usuari pot, en qualsevol moment, sol·licitar la seva baixa del Lloc Web, n'hi ha prou per sol·licitar-ho mitjançant comunicació escrita a [email protected], indicant el seu nom d'usuari i el servei concret del qual es vulgui donar de baixa.

En qualsevol cas, una vegada efectuada la baixa, l'usuari podrà sol·licitar un nou registre, quedant fora de perill la facultat d'Espresso Blue de no admetre aquest registre en els casos concrets especificats a la clàusula denominada “Regles d'Ús del Lloc Web” oa cas de conflicte o controvèrsia suscitat entre les parts, que estigui per resoldre o que hagi finalitzat amb reconeixement de culpa o negligència de l'usuari i/o perjudici a Espresso Blue, als seus col·laboradors i associats o als seus usuaris, clients o potencials clients.

4. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Espresso Blue és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial de Lloc Web https://www.espressoblue.com, així com de tots els continguts que s'hi ofereixen, sense caràcter limitatiu, incloent la pròpia plataforma, bases de dades, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, àudio, vídeo, programari, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través del mateix. La compilació (entenent com a tal la recopilació, disseny i muntatge, així com els continguts anteriors) de tot el Portal és propietat exclusiva d'Espresso Blue i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual

En cap cas s'entendrà que l'accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l'usuari o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través d'aquest implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial de aquests drets per part d'Espresso Blue. L'usuari disposa d'un dret d'ús dels continguts i/o serveis del Lloc Web dins un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d'acord amb aquestes Condicions d'Ús.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de l'Espresso Blue o de terceres empreses, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment d'Espresso Blue o dels seus titulars legítims. En cap moment, llevat de manifestació expressa en contra, l'accés, la navegació o la utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts confereix a l'usuari cap dret sobre signes distintius que s'hi inclouen.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del Lloc Web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos al Lloc Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització prèvia, expressa i per escrit d'Espresso Blue com a titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els titulars de drets dels continguts que l'usuari trobi al Lloc Web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts al Lloc Web.

Cap reproducció de qualsevol part del lloc web pot ser venuda o distribuïda amb fins de lucre comercial ni ha de ser modificada o incorporada a qualsevol altre treball, publicació o lloc web. Està prohibit qualsevol ús o mal ús de les marques registrades, dissenys, personatges, caràcters, dades, imatges, dibuixos, gràfics, arxius de text, àudio, vídeo i programari, continguts en aquest lloc web. Esteu avisat que Espresso Blue farà complir estrictament els vostres drets d'autor, de propietat industrial i intel·lectual segons el màxim abast de la llei.

En cas que l'usuari enviï informació de qualsevol tipus a Espresso Blue a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l'usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual , industrial, secret comercial o qualssevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L'usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a Espresso Blue per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, assolint aquesta responsabilitat sense cap restricció l'exactitud, legalitat, originalitat i titularitat de la mateixa.

Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, ho haurà de notificar immediatament a Espresso Blue a través de l'adreça de correu electrònic info @espressoblue.com perquè pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en cas que qualsevol usuari o un tercer considerin que algun dels continguts del Lloc Web propietat d'Espresso Blue vulnera els seus drets de propietat intel·lectual i/o industrial, així com qualsevol altre dret, haurà de remetre una comunicació a info @espressoblue.com.

5. ENLLAÇOS
5.1. ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que al Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, banners o continguts embeguts, Espresso Blue informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint Espresso Blue ni mitjans humans ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a què es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, Espresso Blue no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la plataforma o pàgina web a què es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés , dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tingueren coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d'aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l'ordre públic, ho hauran de comunicar immediatament a Espresso Blue als efectes que es procedeixi a deshabilitar lenllaç daccés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l'establiment de qualsevol tipus d'enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliena no implicarà que hi hagi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre Espresso Blue i el responsable d'aquesta pàgina web aliena.

5.2. ENLLAÇOS AL CANAL D'ESPRESSO BLUE EN ALTRES PLATAFORMES I XARXES SOCIALS

Espresso Blue posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d'enllaç que permeten als usuaris accedir als canals i pàgines del Lloc Web que Espresso Blue manté a diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p.ex. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google+, etc.). La inclusió d'aquests enllaços al Lloc Web té per únic objecte facilitar als usuaris l'accés a aquests canals a les diferents plataformes i xarxes socials.

L'establiment d'aquestes aplicacions no implica l'existència de cap relació entre l'Espresso Blue i el titular, fabricant o distribuïdor de la plataforma enllaçada, com tampoc l'acceptació i l'aprovació per part d'Espresso Blue dels seus continguts i/o serveis, i n'és titular , fabricant o distribuïdor l'únic responsable dels mateixos.

En cap cas Espresso Blue comparteix amb Facebook, Twitter o qualsevol altra xarxa social que s'incorpori en el futur cap tipus d'informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat l'establerta a les presents Condicions d'Ús, així com a la Política de Privadesa del Lloc Web. En aquest sentit, tota la informació que el mateix usuari vulgui proporcionar a aquestes plataformes serà sota la seva pròpia responsabilitat, i no intervenint Espresso Blue en aquest procés.

L'activació i ús d'aquestes aplicacions pot comportar la identificació i l'autenticació de l'usuari (login/contrasenya) a les plataformes corresponents, completament externes al Lloc Web i fora del control d'Espresso Blue. En accedir a les xarxes externes esmentades, l'usuari ingressa en un entorn no controlat, per la qual cosa Espresso Blue no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d'aquests entorns.

Atès que Espresso Blue no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l'usuari reconeix i accepta que Espresso Blue no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l'usuari pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut , productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per aquest motiu, l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, els continguts i els serveis existents als canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

5.3. ENLLAÇOS EN ALTRES PÀGINES WEB AMB DESTINACIÓ AL LLOC WEB

Espresso Blue no autoritza l'establiment d'un enllaç al Lloc Web des d'aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l'ordre públic, o les normes socials generalment acceptades. Els usuaris o els titulars d'altres llocs web que pretenguin crear un enllaç d'hipertext (link) a la web han d'assegurar i comprometre's sobre les regles d'Espresso Blue sobre enllaços a la Xarxa.

En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web que dirigeixin al Lloc Web, sempre que compleixin les regles següents:

a) l'enllaç no podrà reproduir el contingut del Lloc Web o parts del mateix de cap manera;

b) no es permet crear un navegador ni un border environment sobre les seccions del Lloc Web, ni de cap altra manera podrà modificar-se el Lloc Web;

c) no està permès fer manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre el Lloc Web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que Espresso Blue ha autoritzat l'enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol manera els continguts o serveis oferts o posats a disposició a la pàgina web on s'estableix aquest enllaç;

d) la pàgina web on s'estableixi l'enllaç al Lloc Web no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptats ia l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dret de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual i industrial i/o el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar oa la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

Espresso Blue no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. Espresso Blue no assumeix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels continguts, en general.

Així mateix, totes les ofertes, vendes de productes i prestacions de serveis subministrats per tercers als quals accediu a través d'alguna de les adreces d'Internet d'Espresso Blue o d'una adreça d'Internet compartida amb un altre proveïdor, estan subjectes a la normativa general aplicable als Usuaris en les presents Condicions Generals d'Accés i Ús. En tot cas, Espresso Blue s'exonera de tota responsabilitat en relació amb els serveis prestats pels esmentats tercers davant de qualsevol reclamació de qualsevol naturalesa i demandes que poguessin interposar-se en relació amb aquests. .

6. REGLES D'ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, l'accés o la utilització del Lloc Web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb finalitat econòmica o sense. En particular, i sense que el llistat següent tingui caràcter absolut, queda prohibit:

a) Usar el Lloc Web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament oa l'ordinador d'un tercer;

b) Usar el Lloc Web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

c) Usar el Lloc Web per recollir dades de caràcter personal daltres usuaris;

d) Usar el Lloc Web de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l'ordre públic;

e) Registrar-se a través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantant tercers o utilitzant un perfil o fent qualsevol altra acció que pugui confondre altres usuaris sobre la identitat de l'origen d'un missatge;

f) Accedir sense autorització a qualsevol secció del Lloc Web, a altres sistemes o xarxes connectats al Lloc Web, a cap servidor d'Espresso Blue, ni als serveis oferts a través del Lloc Web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

g) Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del Lloc Web o de qualsevol xarxa connectada a aquest, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts al Lloc Web;

h) Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària a la infraestructura del Lloc Web o als sistemes o xarxes d'Espresso Blue, així com als sistemes i xarxes connectats al Lloc Web; o

i) Impedir el desenvolupament normal d'un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del Lloc Web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d'alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l'accés, participació o funcionament d'aquells, o falsejant-ne el resultat i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/oa través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri de cap manera les presents Condicions d'Ús.

L'incompliment de qualsevol de les obligacions anteriors per l'usuari podrà portar aparellada l'adopció per Espresso Blue de les mesures oportunes emparades en Dret i en l'exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l'eliminació o bloqueig del compte de l'usuari infractor, sense que hi hagi cap possibilitat d'indemnització pels danys i perjudicis causats.

En cas que el Lloc Web compti amb àrees a través de les quals els usuaris poden participar, publicar continguts propis i/o compartir continguts, propis o publicats per Espresso Blue. Aquestes àrees poden ser pròpies d'Espresso Blue i per tant dependents i controlades per aquesta, o alienes a Espresso Blue, tractant-se de xarxes socials independents i alienes a la nostra organització, respecte de les que no podem responsabilitzar-nos, ni del correcte funcionament, ni de les condicions i polítiques disposades pels seus responsables, sent el mateix usuari qui haurà de consentir i assumir en tot moment el tractament que es realitzi de la informació publicada a les plataformes esmentades.

En tot cas, us informem que quan l'usuari participi en qualsevol d'aquestes zones, la resta d'usuaris del Lloc Web podrà accedir i utilitzar tots els continguts publicats per l'usuari. Espresso Blue no pot controlar quin ús faran altres persones d'aquests continguts i, per tant, Espresso Blue no se'n fa responsable. Espresso Blue us recomana que no publiqueu dades de caràcter personal o materials protegits per drets de propietat intel·lectual i industrial o qualssevol altres drets.

Per tal que el Lloc Web sigui un entorn segur, i per protegir els nostres usuaris, queda terminantment prohibit publicar continguts:

a.1. Que es puguin considerar una vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l'honor, a la intimitat personal i familiar oa la pròpia imatge de tercers i, molt especialment, dels menors d'edat;

b.2. Que incloguin fotografies que recullin imatges o dades personals de tercers sense haver obtingut el consentiment oportú dels seus titulars;

c.3. Que vulnerin el secret de les comunicacions o que suposin una infracció de drets de propietat intel·lectual i industrial o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal;

d.4. Que continguin qualsevol material o informació que sigui il·legal, racista, obscena, pornogràfica, abusiva, difamatòria, enganyosa, fraudulenta o de qualsevol manera contrària a la moral o l'ordre públic;

e.5. Que continguin spam i/o enllaços a llocs sense relació amb l'espai corresponent;

f.6. Que incloguen publicitat o comunicacions comercials, per a l'emissió de missatges amb finalitat publicitària o per a la captació de dades amb la mateixa finalitat.

L'usuari que incompleixi aquestes prohibicions serà responsable de qualsevol reclamació que es produeixi com a conseqüència. Encara que no es produís cap reclamació d'un tercer, Espresso Blue es reserva la possibilitat d'impedir l'accés al Lloc Web o de la possibilitat de participar en els espais habilitats als usuaris que incompleixin aquestes condicions.

Espresso Blue no controla el contingut publicat pels usuaris al Lloc Web i no assumeix cap responsabilitat per aquests continguts. No obstant això, Espresso Blue es reserva la possibilitat de supervisar i/o moderar qualsevol contingut publicat pels usuaris i, en cas que aquest vulneri les presents Condicions d'Ús o la Política de Privadesa d'Espresso Blue, tindrà la facultat d'editar-lo o eliminar-lo . Així mateix, si trobeu alguna informació o contingut al Lloc Web que pugui ser no adequat, contrari a la normativa vigent, o contrari a les condicions disposades al Lloc Web, preguem que ho posi en coneixement immediat d'Espresso Blue a través dels diferents mitjans disposats per fer-ho.

7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

Espresso Blue no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis del Lloc Web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través del mateix.

En conseqüència, Espresso Blue no garanteix ni es fa responsable de:

i. la continuïtat dels continguts del Lloc Web;

ii. l'absència d'errades en aquests continguts;

iii. l'absència de virus i/o altres components nocius al Lloc Web o al servidor que el subministra;

iv. la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s'hi adoptin;

v. la manca d'utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web;

vaig veure. i els danys o perjudicis que causi, a si mateix oa un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que Espresso Blue estableix al Lloc Web oa través de la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Espresso Blue declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l'estat de la tècnica, per garantir el funcionament del Lloc Web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats al Lloc Web.

Espresso Blue no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del Lloc Web. Si l'usuari tingués coneixement de l'existència d'algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Espresso Blue perquè aquesta pugui procedir a l'adopció de les mesures oportunes.

Espresso Blue no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades al Lloc Web provinents de fonts alienes al mateix, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a què s'enllaça des del Lloc Web. Espresso Blue no assumirà responsabilitat quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús de les informacions esmentades.

8. MANTENIMENT / SUSPENSIÓ DEL LLOC WEB

Espresso Blue s'esforçarà a mantenir la disponibilitat continuada a la web. Això no obstant, qualsevol modalitat d'operació de prova, control i manteniment serà elegida lliurement i realitzada per Espresso Blue.

Espresso Blue es reserva la plena llibertat per modificar les capacitats de transmissió, seguiment o altres mitjans o serveis tècnics utilitzats per a l'accés o la utilització a la web.

Espresso Blue es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporalment o permanentment, l'accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del Lloc Web, amb o sense notificació prèvia , als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en aquestes Condicions d'Ús, sense que hi hagi la possibilitat de l'usuari d'exigir cap indemnització per aquesta causa.

9. GENERALS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les presents Condicions d'Ús. Així mateix, Espresso Blue podrà modificar els termes i condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes Condicions d'Ús oa través de qualsevol tipus de comunicació adreçada als usuaris.

La vigència temporal de les presents Condicions d'Ús coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificades totalment o parcialment, moment en què passaran a tenir vigència les noves Condicions d'Ús actualitzades.

Amb independència del que disposen les condicions particulars que s'estableixin, Espresso Blue podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l'accés als continguts del Lloc Web, sense possibilitat per part del usuari d'exigir cap indemnització. Després d'aquesta extinció, seguiran vigents les prohibicions d'ús dels continguts exposades anteriorment a les presents Condicions d'Ús.

Així mateix, si l'usuari incompleix aquestes Condicions d'Ús, Espresso Blue podrà suspendre o cancel·lar el seu perfil automàticament i sense avís previ, i en cap cas aquesta suspensió o cancel·lació donaria a l'usuari dret a cap indemnització. A aquests efectes, Espresso Blue informa que podrà posar en coneixement i col·laborar oportunament amb les autoritats policials i judicials competents si detecta qualsevol infracció de la legislació vigent o si tingués sospita de la comissió d'algun delicte.

La contractació de qualsevol producte i/o servei de pagament ofert per Espresso Blue quedarà regulada per les condicions generals i/o particulars de cada servei específic disposades a aquest efecte.

En cas que hi hagi discrepància entre el que estableixen aquestes Condicions d'Ús i les condicions particulars de cada servei específic del Lloc Web, prevaldrà el que disposen aquestes últimes.

Atès que qualsevol disposició de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions de les presents Condicions d'Ús.

El no exercici o execució per part d'Espresso Blue de qualsevol dret o disposició contingut en les presents Condicions d'Ús no constituirà una renúncia, llevat de reconeixement i acord per escrit per part seva.

10. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Sempre que la normativa vigent a aquest efecte prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre's a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb aquest Lloc Web serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment del litigi, i ens sotmetrem als Jutjats i Tribunals de Barcelona (llevat de submissió a diferent fur per imperatiu legal en contra), així com, si escau, als Tribunals Arbitrals de consum o semblants als quals ens trobem adherits en el moment de produir-se la controvèrsia.

Per presentar reclamacions en l'ús dels nostres serveis, us podeu adreçar per correu a l'adreça electrònica o física indicada a l'apartat “Identificació”, comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

Darrera actualització: 1 d'octubre de 2020