Condicions d'ús

1. Condicions generals de compra i la seva acceptació

Les presents condicions generals de compra (en endavant, les "Condicions Generals de Compra") regulen l'adquisició, a través del lloc web, espressoblue.com per part dels clients de Espresso Blue dels productes oferts a través del web.

Per comprar a la botiga serà necessari que el Client es registri o s'hagi registrat com Usuari de la web i accepti les presents Condicions Generals de Compra.
Les dades identificatives del responsable de la botiga són els que figuren a continuació:

Espresso Blue S.L.
Camí de Garreta, 79
Polígon industrial Valldan
08600 Berga (Barcelona)
Espanya
NIF. B-64074628

L'acceptació de les Condicions Generals de Compra significarà l'acceptació expressa, plena i sense reserves, de la totalitat de les Condicions d'Ús en la versió publicada per Espresso Blue en el moment de l'accés del Client a la botiga. En el cas que no estigui d'acord amb el contingut de les presents Condicions Generals de Compra, vostè no haurà de realitzar compres a la botiga.

2. Naturalesa de la botiga

Com Client, vostè declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se per les presents Condicions Generals de Compra en contractar amb Espresso Blue no obstant, vostè accepta, de forma expressa i sense excepcions, que l'accés i la utilització de la botiga té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

EspressoBlue es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la botiga, així com suspendre l'accés a la mateixa de manera temporal o definitiva.

3. Operativa de la botiga virtual

3.1. Registrar-se a la botiga

Si és la primera vegada que accedeix a la botiga i vol comprar, el client ha d'emplenar el formulari de registre al que podrà accedir mitjançant els botons "El meu compte" o "Accedeix" i llavors "Crea un compte". A partir d'aquest moment, esdevindrà client de de la botiga.

Els codis d'accés (usuari i contrasenya) tenen caràcter personal i intransferible, sent obligació del Client tenir-ne cura, bon ús i integritat. Així mateix, el Client és l'únic responsable de l'elecció, pèrdua, sostracció o utilització no autoritzada de qualsevol contrasenya o codi identificatiu i de les conseqüències que se'n puguin derivar.
En qualsevol cas el Client podrà veure seves dades i modificarles mitjançant l'opció "El meu compte". A través d'aquesta opció el Client també podrà activar / desactivar la possibilitat de rebre "Butlletins de Promocions" amb informació sobre Espresso Blue (descomptes, novetats...)

3.2. Assortiment de productes i aplicació de preus

Espresso Blue ofereix un ampli i variat assortiment de productes perquè des d'un ordinador el Client pugui adquirir productes de cafè sense necessitat de desplaçar-se.
Espresso Blue li garanteix el preu del dia en què es va realitzar la compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament, de manera que el Client pugui aprofitar totes les ofertes existents en el moment de realitzar les seves comandes, sense perjudici que, en el moment del lliurament, aquestes ofertes poguessin no estar vigents.
Espresso Blue es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, els preus dels productes, així com a suspendre o cancel·lar la seva venda de forma temporal o definitiva..

Impostos
Espresso Blue li informa que totes preus mostrats a la botiga no inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) aplicable. Les compres que realitzin els subjectes passius de l'IVA (empreses, entitats, organitzacions ...) amb residència a la Unió Europea i dotats de NIF intracomunitari, estaran exemptes del pagament de l'IVA.
Els àmbits geogràfics corresponents a Canàries, Ceuta i Melilla. estaran exempts del pagament del l'IVA.
Les despeses derivades d'impostos duaners van a càrrec del client.
El sistema de compra es sotmet a la legislació vigent a Espanya, per tant les operacions de venda s'entendran realitzades en el domicili de: Camí de Garreta, 79 - Pol.Ind. La Valldan, 08600 Berga (Espanya).

3.3. Preparar les seves comandes i rebre

Espresso Blue li garanteix l'existència de tots els Productes que s'ofereixen a la botiga, si bé, puntualment pot no garantir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i en els volums requerits per aquests en el moment d'efectuar la comanda.

3.4. Forma i termini de lliurament

 • Espanya (Península), Illes Balears i Portugal: Lliurament a domicili mitjançant transport urgent de 24/48/72h. depenent de la destinació.

En el moment del lliurament, el Client haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurada i acceptada.

Espresso Blue no assumirà cap responsabilitat per retard en el lliurament de les comandes quan aquests retards no siguin directament imputables a Espresso Blue o en casos de força major en els termes i condicions previstos en aquestes Condicions Generals de Compra.

Per a la recollida de les seves comandes només cal que ens mostri el seu DNI, així com que ens comuniqui el nombre que Espresso Blue haurà destinat a la seva comanda, de manera que Espresso Blue pugui identificar que aquest nombre correspon amb el del client que va contractar la comanda.

Devolucions
Segons el que disposa l'article 44 i següents de la Llei 7/96, de 15 de gener, d'Ordenació de Comerç Minorista, el client disposarà d'un termini de fins a 7 dies hàbils per desistir del contracte, ja sigui per reclamacions o devolucions, sense penalització al seu càrrec, però assumint el cost directe de la devolució del producte a Espresso Blue. Tots aquests drets podran ser exercits, sense perjudici del que estableix la llei 23/2003 de 10 de juliol, de garantia en la venda dels béns de consum.

3.5. Formes de pagament

Mitjançant targeta de crèdit (VISA o MasterCard)
Pagament immediat, transacció totalment segura i validada per la seva entitat bancària.
Rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda amb el número de transacció realitzada.

Mitjançant transferència bancària
Rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda amb el número de compte on efectuar la transferència bancària a nom de Espresso Blue.
És molt important que indiqui el número de la comanda, així com el seu nom i cognoms. No es considerarà efectiva la comanda i no es procedirà al seu subministrament fins que constatem que s'ha efectuat l'ingrés.
Mitjançant aquesta opció vostè pot transferir l'import de la comanda des de la seva entitat bancària o bé fent un ingrés per finestreta des de la mateixa entitat bancària que Espresso Blue.
Si durant 15 dies no s'ha realitzat el pagament, es cancel·larà i es donarà per anul·lada la comanda.

PayPal
Rebrà un correu electrònic de confirmació de la seva comanda amb el número de transacció realitzada.
Espresso Blue garanteix al Client la total seguretat de les seves transaccions, en disposar dels més actuals estàndards tecnològics a la data de posada en funcionament de la botiga, quant a protocols i serveis de seguretat:
Espresso Blue l'informa que, per a la millor garantia de la seva seguretat com a client, ha arribat a un acord amb la societat InstantSSL., Dedicada a la implantació de sistemes tecnològics de seguretat en les transaccions electròniques i en particular en les que es produeixin a Internet.
Li comuniquem que la informació de les seves comandes serà guardada. Vostè podrà veure els productes que va adquirir en els seus últims comandes.

Contra reemborsament 
Rebrà un e-mail de l'operació amb el número de comanda realitzada. Aquest mètode de pagament no tindrà cap cost afegit.

3.6. Confidencialitat i seguretat

Espresso Blue manté una política de confidencialitat de les dades aportades pels seus Clients, comprometent-se a la protecció de les dades personals dels clients de la botiga en línia. La protecció de dades s'estén a tot allò relatiu a la recollida i ús de la informació proporcionada a través del web.
En aquest sentit, Espresso Blue li garanteix, en els termes que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), que tractarà confidencialment les seves dades personals, així com que el servidor en qual s'emmagatzemaran i tractaran aquestes dades disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l'accés a aquestes dades per part de tercers no autoritzats.

4. Confirmació documental de la contractació efectuada

Espresso Blue li remetrà, una vegada acceptades de forma expressa aquestes condicions generals de compra, un justificant de la contractació efectuada, amb tots aquestes via telemàtica a través del seu correu electrònic.

5. Força major

Als efectes de les presents Condicions Generals s'entendrà per força major, a títol enunciatiu però no limitatiu:

 • Tot succés no culpós impossible de preveure, o que previst o previsible, fos inevitable.
 • Les fallades en l'accés a les diferents pàgines web.
 • Les fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica.
 • Els danys produïts per tercers o atacs al servidor del (virus) que afectin la qualitat dels serveis i no siguin imputables ni a Espresso Blue ni a l'usuari.
 • Les errades en la transmissió, difusió, emmagatzematge o lliurament a tercers dels productes i dels continguts de la web.
 • Els problemes o errors en la recepció, obtenció o accés a la botiga per part d'aquests tercers.
 • Incendis.
 • Inundacions o terratrèmols.
 • Vagues o conflictes laborals o altres desordres socials que impedeixin el subministrament dels productes i per tant el compliment de les obligacions assumides per Espresso Blue.
 • L'escassetat o poca disponibilitat de combustible o energia elèctrica.
 • Accidents.
 • Conflictes bèl·lics.
 • Embargaments comercials o de qualsevol tipus.
 • Bloquejos.
 • Disturbis, o per raó de qualsevol disposició governamental.

6. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals de Compra s'interpretaran i regiran de conformitat amb la legislació espanyola.
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de l'existència, accés, utilització o contingut de les Condicions Generals de Compra, tant el Client com Espresso Blue, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, se sotmeten a la jurisdicció i competència exclusiva dels Jutjats i Tribunals de Berga (Barcelona).

7. Garantia

7.1. La garantia és vàlida per un període de 2 anys des de la data de la factura.

7.2. La garantia entra en vigor a partir de la data de compra que es detalla en la factura i només cobreix les despeses de reparació o substitució del producte.

7.3. Queden exclosos tots les despeses derivades del transport.

7.4. Els productes i peces reemplaçats per Espresso Blue, en els termes de garantia són de la seva exclusiva propietat. Els serveis prestats en la garantia no prolonguen els efectes d'aquesta.

7.5. El termini de garantia comença a partir de la data d'emissió de factura de Espresso Blue, no podent ser ampliat en cap cas per substitució d'un component en una reparació o canvi.

7.6. La reparació de les màquines i les parts i peces de les que som responsables de la garantia s'efectua a les nostres instal·lacions situades a Berga (Espanya) i es realitzarà en el temps que el nostre servei d'assistència tècnica consideri necessari i suficient.

7.7. La pèrdua o deteriorament durant el transport no és responsabilitat d'Espresso Blue.

8. Anul·lació de garanties

8.1. La incorrecta utilització, manipulació o manteniment per part del Client d'una màquina o component.

8.2. Incorrecta reparació, modificació o ampliació de la màquina per part de qualsevol persona no autoritzada per Espresso Blue.

8.3. No s'acceptarà cap material danyat, amb embalatge insuficient, sense embalatge o amb mostres evidents d'una manipulació incorrecta.

8.4. Queden exclosos de tota garantia els defectes i deterioraments produïts per l'aigua o fets externs, accidents, principalment accidents elèctrics, per desgast i per utilització indeguda.

Si té alguna pregunta o comentari addicional, no dubti contactar-nos al telèfon 902 107 261 o al nostre correu electrònic info@espressoblue.com

L'acceptació de les presents Condicions Generals de Compra per part del Client és condició prèvia indispensable i obligatòria per poder beneficiar-se del servei de la botiga en línia. El Client declara, sota la seva responsabilitat, haver llegit les presents Condicions d'Ús del Portal, i acceptar-les íntegrament.